Cart 0
Avaldsnes - Maktens havn
 

Porten til Norðvegr og vindu til verden

På innsiden av Karmøy møtes sjøveiene. Her starter den beskyttede hovedleden langs norskekysten, Norðvegr, og herfra gikk havseilaser til kontinentet, De britiske øyer og til vikingtidens kolonier. Nå som den gang ligger Rogalands maritime tyngdepunkt i Karmsundet, hvor Avaldsnes gjennom årtusener har vært et internasjonalt maktsenter. Langs innseilingen til Avaldsnes troner monumentale gravhauger fra bronsealder til vikingtid. Her finnes flere svært rike graver og de to eldste vikingskipene i Skandinavia. For de som reiste forbi var det ikke tvil om at høvdingene og sjøkongene på neset satt med selve nøkkelen til Norðvegr, som Harald Hårfagre gjorde til kjernen av det tidligste Norge.

Fantastiske funn

I middelalderen lå kongens gård og hanseatenes havn på Avaldsnes. Det at denne middelalderhavnen er urørt av moderne utvikling, er unikt i europeisk sammenheng. Den historiske havnen på Avaldsnes omkranses i dag av ledende bedrifter innen energi, teknologi- og maritim industri.

Det ligger flere velbevarte vrak i de tykke og funnrike kulturlagene på havbunnen. Minst ett av disse vrakene er fra middelalder, og det er stor sjans for at havbunnen skjuler flere skip – fra vikingtid eller enda eldre tider. På land er det spor etter bygninger, veier og brygger, og på havbunnen finnes avfall fra måltider og håndverk. Ved å studere dette kan vi komme tett på livet i en yrende middelalderhavn.

Over - vraket stikker såvidt opp av mudderet i sjøbunnen. Under har vi laget en illustrasjon av hvor mye av vraket vi tror finnes bevart. M.Ditta/MUST

Utradisjonelt samarbeid mot felles mål

Svært lite av den historiske havnen er hittil undersøkt. Hvor stor er den, og hvilke flere hemmeligheter skjuler havbunnen? For å bedre forstå hvilken rolle denne viktige havnen har spilt gjennom tusener av år vil prosjektet Maktens havn kartlegge og undersøke både rike funn og skipsvrak på havbunnen, og spor etter bygninger og monumenter på land.

Dette er en stor oppgave som ikke kan realiseres innenfor museenes vanlige rammer. I prosjektet går derfor museer og offshoreservicebedrifter sammen for å møte denne utfordringen på en innovativ, fremtidsretta og skånsom måte. Prosjektet skal kombinere arkeologi og teknologi i en grensesprengende forskningsundersøkelse som vil gi helt ny kunnskap om vår felles kulturarv.

Krukke fra toppen av kulturlaget. foto; Å. Wee

Fra sjøkonger til maritim teknologi  

Seilskipet var selve symbolet på sjøreiser og makt i vikingtid. Den viktige seilteknologien som gjorde vikingenes havseilaser mulig, ble trolig utviklet av båtbyggere nettopp i regionen rundt Avaldsnes. I middelalderen var hanseatene Nord-Europas fremste handelsmakt. Hanseatene valgte havnen like nedenfor kongsgården på Avaldsnes som sitt første handelskontor i Norge. De kalte havnen Notow.

Skriftlige kilder nevner flere forlis her i middelalderen. Et av disse er trolig gjenfunnet i havnen nedenfor Nordvegen historiesenter. Det har vært et praktfullt handelsskip, bygget med et uvanlig øye for detaljer. Skipet må ha vakt oppsikt der det seilte, før det rundt år 1400 gikk ned ved Avaldsnes. Det er kjent få lignende vrak i Europa, og nye undersøkelser av skipet vil kunne gi viktig kunnskap om skipsteknologien i middelalderen. Maritim teknologi har dype røtter i Rogaland, og prosjektet vil synliggjøre de lange kunnskapstradisjonene som ligger bak stillingen regionen har som maritim klynge.

Prosjektet har som mål å heve skipsvraket og stille det ut på Avaldsnes. Sammen med gravhaugene, kirken og ruinene etter kongsgården vil prosjektet Maktens Havn videreutvikle Avaldsnes som et viktig møtested der en kan oppleve både bronsealder, jernalder, vikingtid og middelalder.

avaldsnes_20cm.jpg
 
 
 
 
maritim arkeolog gjør undersøkelser på avaldsnesvraket. foto MUST (3).jpg
 
 
 

Klima og utvikling truer!

Det unike og velbevarte havneområdet står i fare for å gå tapt før det blir undersøkt. Moderne skipsfart, klimaendringer, nytt marint liv og stigende havnivå forstyrrer og eroderer kulturlagene på havbunnen. Dette gjør at også skipsvrak forvitrer hurtigere enn før. Det er på tide at alle gode krefter går sammen for å sikre at kunnskapen om vår maritime historie dokumenteres nå, før det er for sent. Havnen skal undersøkes ved hjelp av moderne og skånsomme metoder. Målet er å dokumentere og bevare så mye som mulig av kulturminnene på Avaldsnes til fremtidige generasjoner.

I et grensesprengende samarbeid mellom museum og oljeservicenæring vil Arkeologisk museum, UiS, MUST Stavanger maritime museum, Karmøy kommune, Geopluss og Saga Subsea invitere til en felles dugnad – la oss sammen løse gåten om Avaldsnes havn og kontrollen av Norðvegr!ROV fra Saga Subsea

ROV fra Saga SubseaDet grønne skiftet innen maritim industri

Norge er i dag verdensledende innen undervannsteknologi. Innovasjonen er drevet frem av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Denne har ry på seg for å være blant de mest miljøvennlige i klassen når det gjelder utnyttelse av fossile naturressurser. Det gode omdømmet, kompetansen og teknologien gjør at norske bedrifter i dag står sterkt innen subseaoperasjoner over hele verden.

Produksjonstoppen på norsk sokkel er nådd, og menneskeskapte klimaendringer tvinger frem et krav om grønnere energikilder. Hva slags ressurser vil vi høste i fremtiden? Hvilke behov til teknologi og kompetanse vil dette stille? Hvordan ser fremtidens maritime industri ut? Samarbeidsprosjekter på tvers av næringer og fag, nye arenaer og former for samspill er viktige for aktualisering og utvikling. For offshorenæring og museer som vil ha en fot i fremtiden er et slikt samarbeid et must.

 
 
image_preview.jpg
 
 
 

Prosjektet Maktens havn (2019–2023) vil

·          Kartlegge sjøbunn, strandsone og monumenter ved hjelp av dronefoto, georadar og ROV

·          Undersøke og analysere utvalgte kulturlag, strukturer og vrak fra sjøbunn og strandsone

·          Utgrave, heve, konservere og stille ut Avaldsnesskipet – på Avaldsnes

 

Med dette vil vi oppnå

·          Ny kunnskap om Avaldsnes og regionen gjennom vitenskapelig forskning

·          Innovativt samarbeid mellom eksperter på offshoreteknologi og kulturarv

·          Tverrfaglig kompetanse som er relevant for fremtidens utfordringer

·          Begeistring og nysgjerrighet for arkeologi og industri gjennom bred formidling

·          Styrking av kulturturismen på Haugalandet gjennom nye utstillinger om Maktens havn

 
 
avaldsnesprosjektet_vikingillustrasjon - manipulert.jpg